Onsdag den 15. maj 2019 kl. 17.00
i Klubhuset, Dortheavej 39, 2400 København NV

Vi holder først et fyraftensmøde fra kl. 17.00-18.30 med fokus på Reformer på arbejdsmarkedet:

Kontanthjælpssystemet – når politisk retorik skal legitimere reformer. Oplæg ved Sarah Richardt Schoop.

De seneste årtier har budt på en række reformer på social- og beskæftigelsesområdet med kontanthjælpsreformen fra 2013 som et markant skud på stammen. Fælles for reformerne har været, at de alle har involveret opstramninger, beskårede ydelser og stadig flere sanktioner og krav til arbejdsløse. Med politikken har også retorikken omkring kontanthjælpsmodtagere ændret sig – både i den offentlige debat og fra politisk side. Meget tyder på, at udsatte borgere i stigende grad italesættes som uværdigt trængende.

Oplægget vil tegne et billede af udviklingen i den førte politik over for kontanthjælpsmodtagere og med konkrete eksempler illustrere, hvordan man fra politisk side har forsøgt at legitimere og retfærdiggøre beskårede ydelser og forøgede krav ved markant at ændre retorikken omkring borgere, der står uden for arbejdsmarkedet og de ydelser, de modtager.

Fra kl. 18.30-18.45 er der pause samt sandwich.

Generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valgt af referent
  3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
  4. Beretning fra bestyrelsen
  5. Regnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse + suppleanter. Valg af revisorer og suppleanter
  8. Evt.

Der vil være en bid brød. Tilmelding til fyraftensmøde og/eller generalforsamlingen senest fredag den 10. maj 2019 på aaa@aktionsgruppen.dk Frist for indkomne forslag senest den 5. maj 2019 inden kl. 12.00.

Vel Mødt
Bestyrelsen

 

 
id-7