Ferie og konflikt

Særligt på det offentlige område:

På det offentlige område – kommunerne og regionerne - er de ferieaftaler, der er indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL /RLTN og for statens område, ferieaftalen mellem CFU og Finansministeriet gældende. I øvrigt henvises til Ferieloven.

 

Generelt for alle områder

 

Påbegyndt ferie:

Hvis ferien er påbegyndt inden konfliktens start, afvikles den, som hvis der ikke var iværksat konflikt.

Opstår der sygdom under ferien og den ansatte på den baggrund ønsker ferien suspenderet og udskudt til senere afholdelse, skal den ansatte på sædvanlig vis sygemelde sig overfor arbejdsgiveren samt i øvrigt sikre sig den nødvendige dokumentation for sygdommen, jf. ferieaftalernes bestemmelser herom.

Ikke-påbegyndt ferie:

Medlemmer, der er omfattet af konflikten, kan ikke gå på ferie, når konflikten er iværksat. Det gælder også, hvis ferien er aftalt inden konflikten.

 

Feriekort:

Attestation af feriekort til medlemmer, som er omfattet af en konflikt, kan ikke finde sted.

 

Feriegodtgørelse mv.:

Feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse mv. udbetales ikke under en konflikt.

Særlig feriegodtgørelse og udbetalingen af denne er ikke betinget af aktuel ferieafholdelse, men udbetales i henhold til ferieaftalerne senest den 1. maj.  

 

                       

Optjening af ferie:

Der optjenes ikke ret til betalt ferie under en konflikt.

 

Efter konflikten:

Ved konfliktens ophør skal suspenderet ferie aftales på ny. Arbejdsgiveren fastsætter – med mindre andet aftales med den ansatte – ny ferie med et varsel på ikke mindre end 1 måned for hovedferien og 14 dage for den øvrige ferie.

 

Hvis ferien som følge af konflikten ikke har kunnet holdes inden ferieårets udløb (30. april), kan løn/feriegodtgørelse for ikke afholdt ferie udbetales senest ved ferieårets afslutning. Månedslønnede – dog ikke praktikanter og elever – kan dog med arbejdsgiveren aftale, at den ikke afholdte ferie overføres til det følgende ferieår.

 

Hvis en konflikt medfører, at hovedferien ikke har kunnet holdes inden ferieperiodens udløb (30. september), har den ansatte ret til at få udbetalt løn/feriegodtgørelse for ikke afholdt hovedferie, hvis dette ønskes.

Ferielovens § 7, stk. 3: Der optjenes ikke ret til betalt ferie i perioder, hvor lønmodtageren deltager i strejke eller lockout.

Ferielovens 13, stk. 3: Hvis man er i strejke eller lockout, kan man ikke påbegynde ferie. Hvis strejken eller lockouten er iværksat senest på det tidspunkt, hvor ferien skulle begynde, vil strejken eller lockouten være en feriehindring. Ferie kan således kun holdes, hvis medlemmet har påbegyndt sin ferie, før konflikten blev iværksat.

Hvis ferien ikke er påbegyndt før strejkens iværksættelse, er der således tale om en feriehindring. Medlemmet er derfor ikke berettiget til feriepenge i perioden. Der skal i stedet udbetales strejkeunderstøttelse.

Det er altid afgørende, at arbejdsgiveren har fået meddelt, hvornår medlemmet vender tilbage efter afholdt ferie. Bliver arbejdet genoptaget inden medlemmet er vendt tilbage, kan det betragtes som udeblivelse.

Af § 13 i bekendtgørelsen om ferie fremgår det, at arbejdsgiveren skal fastsætte ny ferie, hvis en lønmodtager ikke kan begynde sin planlagte ferie på grund af lovlig strejke eller lockout. Den nye ferie skal fastsættes, når konflikten er ophørt. Arbejdsgiverens varsel for den nye ferie må ikke være under en måned for hovedferie og skal mindst være 14 dage for øvrige ferie. 

                       

Feriedagpenge og konfliktunderstøttelse

Der udbetales ikke feriedagpenge af konfliktunderstøttelse.

Feriedagpenge:

Retten til at få feriedagpenge er bl.a. betinget af, at medlemmet på ferietidspunktet ville have dagpengeret i tilfælde af ledighed. Hvis et medlem er omfattet af konflikt og er ledig eller i tilfælde af ledighed ville være ledig som følge af denne, har medlemmet Ikke ret til dagpenge og dermed heller ikke ret til ferie med feriedagpenge.

Ifølge ferieloven begynder ferie ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Det samme er gældende for ferie med feriedagpenge.

Retten til ferie med feriedagpenge ophører på det tidspunkt, hvor et medlem er omfattet af konflikt, uanset om ferien er aftalt, planlagt eller påbegyndt før konflikten. Ophøret af denne ret varer frem til det tidspunkt, hvor medlemmet ikke længere er omfattet af konflikt.

I henhold til de gældende regler kan feriedagpenge udbetales op til en uge før påbegyndelse af ferie. Har et medlem fået udbetalt feriedagpenge en uge før feriens påbegyndelse, og mister medlemmet retten til dagpenge/feriedagpenge inden feriens påbegyndelse/under ferien, vil medlemmet ikke længere være berettiget til de udbetalte feriedagpenge, der dækker dage der ligger efter medlemmet bliver omfattet af konflikt. Afdelingen skal derfor kræve feriedagpengene for disse dage tilbagebetalt af medlemmet.


 
id-6