Uorganiserede

kolleger står uden for konflikten, så i princippet skal de møde på arbejde både under strejke og lockout. Derved svækkes effekten af konflikten

Tillidsrepræsentanten har under en konflikt en meget vigtig opgave i at sørge for, at de uorganiserede kolleger, der går på arbejde, kun udfører deres egne opgaver, og ikke påtager sig konfliktramt arbejde.

Moderniseringsstyrelsen skriver:
Ansatte, der ikke er omfattet af konflikten, udfører deres sædvanlige arbejde, herunder sædvanligt over- eller merarbejde.

Ansatte, der er medlemmer af andre organisationer, kan nægte at udføre konfliktramt arbejde. Derimod kan ikke-organiserede pålægges at udføre andet arbejde, herunder også konfliktramt arbejde.

For tjenestemænd gælder, at deres arbejdsopgaver kan ændres efter de almindelige regler herom på tjenestemandsområdet

Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at institutionerne undlader at pålægge disse ansatte at udføre konfliktramt arbejde, medmindre hensynet til personers liv eller helbred, bevarelse af værdier eller andre vigtige hensyn tilsiger det.

Ledere vil i videre omfang end andre kunne være såvel forpligtet som berettiget til at overtage arbejdsfunktioner, som ellers skulle have været varetaget af ansatte, der er omfattet af konflikten.

Den præcise afgrænsning afhænger af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

KL skriver
Ikke-organiserede vil ikke være omfattet af et konfliktvarsel. Ved ikke-organiserede anses i denne sammenhæng medarbejdere, der er medlem af en anden organisation end den overenskomstbærende organisation, og medarbejdere som slet ikke er organiseret. Arbejdsgiver er sjældent bekendt med de ansattes organisationsforhold. Arbejdsgiver skal være opmærksom på, om en medarbejder ikke er omfattet af konflikten som følge af, at vedkommende ikke er medlem af den overenskomstbærende organisation.

Inden konflikten bryder ud, kan arbejdsgiver opfordre medarbejderne til skriftligt over for ansættelsesstedet at oplyse, om de er omfattet af konfliktvarslet eller ej. Såfremt den ansatte ikke besvarer en sådan opfordring, skal kommunen betragte den ansatte som omfattet af konflikten. En opfordring til de overenskomstansatte med henblik på at afklare, hvem der er omfattet af konfliktvarslet, kan have følgende ordlyd:

"Der er fra den [dato] varslet konflikt. Konflikten omfatter medarbejdere ansat efter [overenskomstens navn], som er medlem af [organisationens navn]. Vi skal bede dig oplyse, om du er omfattet af konfliktvarslet. Hvis vi ikke hører fra dig, lægger vi til grund, at du er omfattet af konflikten."

Ikke-organiserede medarbejdere skal fortsætte deres hidtidige arbejde, uanset at arbejdspladsen er omfattet af en konflikt, der berører de organiserede medarbejdere. Uenigheder om, hvorvidt den pågældende udfører konfliktramt arbejde, afgøres konkret af arbejdsgiveren efter rådgivning fra KL.

Regionerne skriver
Begreb

Uorganiserede medarbejdere defineres i denne sammenhæng som medarbejdere, der ikke er medlem af en forhandlingsberettiget organisation.

Uorganiserede skal som hovedregel ikke inddrages i konflikten. Det indebærer, at de har ret til at møde på deres sædvanlige arbejdsplads i de vagter, de er varslet til og udføre de opgaver, de normalt udfører. Uorganiserede udfører ikke arbejde i nødberedskabet.

Hvis en arbejdsplads - f.eks. fordi konflikten har medført, at der mangler forsyninger - må afskedige eller hjemsende uorganiserede medarbejdere, skal det ske med de varsler, som er angivet i de relevante overenskomster eller ansættelseskontrakter.

NB: Arbejdsgiveren må ikke udspørge medarbejderne om deres organisatoriske tilhørsforhold, men arbejdsgiveren må godt forespørge om en medarbejder er omfattet af konflikten

 
id-1