Arbejdsskade

En arbejdsulykke skal anmeldes af arbejdsgiveren til Arbejdstilsynet og den lovpligtige arbejdsskadeforsikring/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du skal:

  • hurtigst muligt fortælle din leder og arbejdsmiljørepræsentant, hvad der er sket
  • sørge for at få en kopi af hændelsesrapport og anmeldelse
  • notere dig eventuelle vidner og dokumentere ulykken med foto, hvis det er muligt.

Erhvervssygdomme skal anmeldes af læger/tandlæger til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Lægen/tandlægen skal også anmelde ved mistanke om, at du er blevet syg på grund af dit arbejde.

Hvis skaden er korrekt anmeldt, vil du inden for et par uger få et kvitteringsbrev fra forsikringsselskab/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Kontakt 3F København / Social & Miljø, hvis du ikke modtager kvitteringsbrevet.

Det er dit ansvar, at arbejdsulykken anmeldes indenfor 1 år og at erhvervssygdommen anmeldes inden for 1 år fra du får at vide, at din sygdom kan skyldes dit arbejde.

3F København / Social & Miljø kan hjælpe dig med din arbejdsskadesag. Kontakt derfor fagforeningen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om den anmeldte ulykke/erhvervssygdom kan anerkendes som arbejdsskade i henhold til Lov om Arbejdsskadesikring, om du er berettiget til godtgørelse for varigt mén og om du er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne. Du kan få betalt dokumenterede udgifter til helbredende behandling og medicin.

Domstolen kan dømme din arbejdsgiver i henhold til Lov om erstatningsansvar, hvis virksomheden ikke har overholdt Lov om Arbejdsmiljø. Du har bevisbyrden.

Hvis der er grundlag for civilt søgsmål hjælper 3F med advokatbistand.

Du har mulighed for at få betalt svie- og smertegodtgørelse for dine sygedage, tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetabsdifference i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings erstatning og behandlingsudgifter, du ikke kan få betalt.

Hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring finder du information om arbejdsulykker, erhvervssygdomme og private erstatningssager, herunder oplysninger om sagsbehandling og love og regler. Du finder også ofte stillede spørgsmål om arbejdsskader og vores ordbog om arbejdsskader. 

 
id-5