Fagligt politisk grundlag

Fagligt politisk grundlag – 3F København

Arbejdsmarkedet og Velfærden

3F København arbejder for en solidarisk og sammenhængende arbejdsmarkedspolitik i Danmark til gavn for vore medlemmer.

Velfærdssamfundet skal kombineres med en stærk indsats for det ydre miljø.

Miljørenovering af bygninger, klimatiltag, genbrug og affaldssortering kan kombineres med skabelsen af nye arbejdspladser.

Den kollektive velfærd

3F København finder det vigtigt, at sikre og forbedre den kollektive velfærd i Danmark, som er til gavn for arbejderklassen.

Der skal være et aktivt politisk samarbejde og dialog med politiske partier og folkelige bevægelser for at fremme formålet.

Medlemmer, som risikerer udstødning fra arbejdsmarkedet eller har svært ved at komme i arbejde igen, skal have støtte, rådgivning og hjælp.

3F København vil sikre bred ekspertise inden for arbejdspladsfastholdelse, arbejdsskader og det sociale område.

3F København vil gøre op med urimelig lovgivning, som betyder at forsørgelsesgrundlaget mistes.

Den Danske Model og overenskomstkampen

3F København er aktiv i overenskomstkampen og i kampen for den danske arbejdsmarkedsmodel:

  • ved forhandlingsbordet for at fastholde og forbedre de kollektive overenskomster
  • på arbejdspladserne ved aktiv deltagelse i kampen for bedre løn- og arbejdsvilkår
  • og i den politiske kamp for at sikre og fastholde Den Danske Model i og udenfor Danmark

Der skal skabes ordentlige løn- og arbejdsvilkår på uorganiserede og nye arbejdspladser gennem tegning af kollektive overenskomster.

3F København vil afdække hele Københavnsområdet for organisering af alle brancher inden for 3F Københavns dækningsområde.

EU

3F København vil kæmpe mod centraliseringen af magten i Bruxelles og mod de kræfter, som undergraver arbejdstagernes rettigheder i EU.

3F København vil styrke det nationale demokrati og forsat kæmpe for de danske undtagelser.

3F København vil fremme de kræfter, som gennem såvel national som europæisk lovgivning vil styrke arbejdstageres rettigheder som medborgere og lønarbejdere. 

3F København vil altid modarbejde reguleringer fra EU, som vil begrænse den danske arbejdsmarkedsmodel og forringe lønmodtagernes vilkår.

Arbejdsmiljø

Der skal være fokus på det forebyggende arbejde, og medlemmerne skal sikres muligheder for at udvikle et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

3F København skal styrke dette arbejde ved at sikre valg og uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

Der skal søges politisk indflydelse og skabes et aktivt arbejdsmiljøudvalg i fagforeningen.

3FA København - en faglig a-kasse

3F København arbejder for at give medlemmerne tryghed i forbindelse med arbejdsløshed. Det kræver et solidarisk dagpengesystem, der giver en ordentlig dagpengedækning og som bygger på princippet om, at ingen kan miste retten til dagpenge uden egen skyld.

3FA København er en aktiv del af fagforeningen. Når medlemmerne bliver arbejdsløse, undersøger a-kassen om medlemmernes overenskomster og rettigheder er overholdt af arbejdsgiverne. Er dette ikke tilfældet, rejses de nødvendige sager af faglig afdeling.

A-kassen er de arbejdsløses ambassadør og tillidsrepræsentant over for de offentlige myndigheder og jobcentrene. Sammen med de arbejdsløse medlemmer kæmper a-kassen for de arbejdsløses rettigheder og vilkår.

Sammen med faglig afdeling kæmper a-kassen for retten til uddannelse og opkvalificering og uddannelse i forbindelse med arbejdsløshed.

Overenskomstdækning for beskæftigede medlemmer og tryghed i forbindelse med ledighed er to sider af den samme kamp.

Derfor er 3FA København en faglig a-kasse.

Uddannelse

3F København skal arbejde på at styrke alle medlemmernes uddannelsesmuligheder.

Dette skal ske ved en målrettet indsats over for uddannelsessystemet i almindelighed og især inden for de enkelte overenskomstområder.

Uddannelse af tillidsrepræsentanter og aktive kolleger er essentielt for 3F København og skal udvikles til gavn for medlemmernes bedste og styrkelse af fagforeningens virke på arbejdspladserne.

3F København vil udvikle og tilbyde uddannelse inden for egne rammer til medlemmer og tillidsrepræsentanter samtidig med, at fagbevægelsens øvrige uddannelser gøres bedre og mere attraktive for medlemmerne.

Social dumping

3F København vil arbejde for at organisere og sikre udenlandske lønmodtageres rettigheder, så de arbejder på samme vilkår som danske lønmodtagere.

3F København vil til enhver tid forsvare rettigheder, som årtiers arbejdskamp har sikret arbejderklassen.

3F København vil sammen med de tillidsvalgte bekæmpe kapitalfonde, som overtager virksomheder i fagforeningens dækningsområde.

3F København ser det også som et ansvar, at der sikres ordentlige løn- og arbejdsvilkår på udflyttede danske virksomheder.

3F København vil aktivt bekæmpe bagmænd, som lever af social dumping.

3F København vil aktivt arbejde for en lovgivning, der styrker lønmodtagernes rettigheder imod menneskehandel, social dumping og sort arbejde.

3F København vil aktivt kæmpe for, at indføre kædeansvar, sociale og arbejdsklausuler i lovgivning og aftaler, således at leverandører, underleverandører, vikarer og vikarentrepriser lever op til de danske overenskomster.

Medlemmernes fagforening

3F København prioriterer opbygning og styrkelse af det faglige fællesskab på arbejdspladsen og på tværs af arbejdspladser og brancher.

3F København skal skabe plads og rammer for aktivitet på arbejdspladser, arbejdsplads- og brancheklubber.

Medlemmerne skal have den bedste service i fagforeningen og medlemmerne skal sikres en god og positiv oplevelse, når de henvender sig i fagforeningen.

Rettigheder og medlemsservice

3F København skal være en professionel fagforening som har viden om overenskomster, arbejdsret, a-kasseforhold og faglige rettigheder.

Viden sammenholdt med værdier skal give den mest optimale løsning for medlemmerne.

3F København er en fagforening, der tager udgangspunkt i det enkelte medlem og møder medlemmerne, der hvor de er; på arbejdspladsen og i fagforeningen.

De tillidsvalgte er krumtappen i 3F København.

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er, sammen med øvrige aktive og andre ildsjæle, krumtappen i 3F København, som skal være en levende og dynamisk fagforening.

3F København er grobunden for det faglige arbejde og der gives rum, viden og støtte til udviklingen af det lokale faglige arbejde, til brancheklubber og tillidsvalgtes netværk.

I fagforeningen møder de tillidsvalgte ligesindede fra samme branche og andre overenskomstområder – det giver inspiration, vidensdeling og faglig kampgejst.

3F København sigter på, at de tillidsvalgte med stolthed repræsenterer fagforeningen og varetager medlemmernes interesse med udgangspunkt i de fælles værdier i 3F København.

Pligter og Organisering

3F Københavns medlemmer skal arbejde for, at alle arbejdspladser er gennemorganiserede og at ingen kollega står uden for fællesskabet.

3F København organiserer via overenskomstdækning, vedligehold og opsøgende arbejde på arbejdspladserne og gennem fagligt baserede aktiviteter i samfundet.

Deltagelse i kampagner, internationalt arbejde og netværk er vigtig for organisering af kollegerne.

Ungdommen er fremtiden

Det er afgørende for fagforeningens udvikling, at ungdomsarbejdet styrkes.

3F København skal tilføres nye aktionsformer, der er tilpasset aktualiteten og udviklingen. Nye metoder, som appellerer til unge på arbejdsmarkedet, skal afprøves.

3F København vil gøre en særlig indsats for at styrke unges uddannelsesmuligheder – herunder praktikpladser og være aktiv imod lovgivning, som diskriminerer unge alene på grund af deres alder.

3F København vil arbejde for, at kendskabet til den danske model udbredes i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Solidaritet, mangfoldighed og ligestilling

Demokrati og fred

3F København arbejder for et ligeværdigt samfund bygget på fred, demokrati og socialisme.

Demokrati er en forudsætning for, at de faglige rettigheder – og menneskerettighederne - udfoldes og sikres.

Demokrati og fred er universelle menneskerettigheder og en forudsætning for lighed og velfærd. Derfor er 3F København aktiv i kampen mod enhver lovgivning, som indskrænker de demokratiske rettigheder.

3F København modarbejder lovgivning, som undertrykker og forhindrer medlemmernes ret til at vise et solidarisk menneskesyn.

3F København kæmper for en yderligere demokratisering af samfundet, så alle har lige adgang til samfundets goder.

Som en del af den demokratiske fagbevægelse skal 3F Københavns medlemmer virke for udbredelsen af demokratiet gennem engagement og deltagelse i udviklingen på arbejdspladser og brancher, i lokalsamfundet og i hele landet.

Solidaritetsarbejdet

Gennem det faglige solidaritetsarbejde skabes forståelse for den globale arbejdskamp og gives konkret støtte til udvikling og retten til at være faglig aktiv, såvel nationalt som internationalt.

For 3F København er det vigtigt at støtte og inspirere medlemmer, arbejdspladser, klubber og brancher, som vil engagere sig i mellemfolkelig forståelse og international solidaritet.

Mangfoldighed, ligestilling og kampen mod diskriminering

3F København opfatter et mangfoldigt samfund som en styrke og udfordring til skabelsen af et solidarisk og ligeværdigt samfund.

Fagforeningen vil arbejde for at fremme ligestilling og ligebehandling på alle planer – både i og udenfor fagforeningen.

3F København modarbejder kønsopdeling af arbejdsmarkedet, ulige løn, sexchikane, racisme og diskrimination af enhver art. Det er vigtigt, at dette afspejles på arbejdspladser, i brancher og i fagforeningen.

3F København vil være aktiv i kampen mod enhver form for racisme, diskriminering og ekstreme holdninger, som splitter arbejderklassen og det danske samfund.

 

 
id-5