Love for 3F København

§ 1 Navn

Fagforeningens navn er 3F København.

§ 2 Hjemsted

Fagforeningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3 Formål

3F Københavns formål er at samle og organisere alle inden for fagforeningens organisationsområde i København og omegn

a. At arbejde for overenskomster på alle brancheområder og forbedring af løn- & arbejdsforhold for medlemmerne.

b. At arbejde imod løndumping

c. At bistå medlemmerne i forbindelse med uoverensstemmelser med arbejdsgivere samt støtte dem i lovligt varslede konflikter

d. At fremme og udvikle uddannelse

e. At fremme og udvikle klubstrukturer inden for alle brancheområder

f. At skabe og forbedre arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladserne samt arbejde for et sundere ydre miljø

g. At skabe et effektivt oplysningsarbejde

h. At forberede forhold og uddannelsesmuligheder for alle tillidsvalgte

i. At have en fagligt funderet a-kasse – som anviser arbejde og udbetaler understøttelse

j. At sikre ligestilling mellem mænd og kvinder og integration af indvandrere og flygtninge samt bekæmpe racisme og diskrimination

k. At skabe forståelse og konkret støtte til udvikling og retten til at være faglig aktiv såvel nationalt som internationalt gennem det faglige solidaritetsarbejde

l. At konstant arbejde for et bedre samfund bygget på fred, demokrati og socialisme.

§ 4 Optagelse af medlemmer

Stk. 1.

3F København optager som medlemmer lønmodtagere, der er fyldt 18 år, som arbejder på arbejdspladser, der ligger inden for fagforeningens område, og som i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i Fagligt Fælles Forbund. Derudover optages lærlinge og ungarbejdere fra 13 til og med 17 år med forældres eller værges samtykke og i henhold til Fagligt Fælles Forbunds love samt Arbejdsmiljøloven.

Stk. 2.

Unge under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare i forhold til lovenes § 10 eller øvrige tillidshverv, når varetagelse forudsætter personlig myndighed.

§ 5 Indmeldelse

Stk. 1.

I forbindelse med indmeldelse udstedes et medlemskort fra 3F. Fagligt Fælles Forbunds love og 3F Københavns love kan hentes på 3F Københavns hjemmeside og kan på opfordring udleveres i fagforeningen.

Stk. 2.

Gyldigt medlemskort er medlemmets legitimation ved udøvelse af alle faglige formål.

Stk. 3.

Gyldig indmeldelse er først sket, når indbetaling er registreret.

§ 6 Kontingent

Stk. 1.

3F Københavns kontingent vedtages af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2.

Ud over det i stk. 1 vedtagne kontingent betales derudover kontingent til Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles A-kasse.

Stk. 3.

Kontingentet betales månedsvis forud via Betalingsservice, bank eller indbetalingskort.

Kontingent til Fagligt Fælles Forbund, Faglig Fælles A-kasse og 3F København trækkes over lønnen, hvor det er muligt.

Fra april 2017 kan kontingentbetaling, der sker månedsvis bagud, kun nyoprettes ved firmatrækaftaler og ved træk i ydelser. Bestående betalingsaftaler fortsætter.

Stk. 4.

Medlemmerne er pligtige til at betale de af Fagligt Fælles Forbund, Landsorganisationen i Danmark og 3F Københavns pålignede strejkebidrag. For ekstra kontingent gives ingen restance.

Stk. 5.

For samme tidsrum, som medlemmerne i henhold til Faglig Fælles A-kasses vedtægter og Fagligt Fælles Forbunds love fritages for at betale kontingent til arbejdsløshedskassen og Fagligt Fælles Forbund, er de også fritaget for at betale kontingent til 3F København.

§ 7 Medlemmernes rettigheder og pligter

Rettigheder

Stk. 1.

Medlemmerne kan deltage i fagforeningens generalforsamling.

Stk. 2.

Medlemmerne kan stille forslag om fagforeningens forhold eller fremsætte forslag til udtalelser til generalforsamlingen, hvor de vil blive behandlet.

Stk. 3.

Medlemmer kan deltage i de medlemsaktiviteter, fagforeningen eller brancherne arrangerer.

Stk. 4

Medlemmerne har ret til at henvende sig til fagforeningen og tillidsrepræsentanter.

Stk. 5.

Medlemmer har ret til omgående at indberette uoverensstemmelser med arbejdsgiver til tillidsrepræsentanten/3F København.

Stk. 6.

Medlemmerne har ret til at forelægge deres sager mundtligt eller skriftligt og få besvaret deres henvendelse. Såfremt der ønskes et skriftligt svar, gives det. Medlemmerne kan henvende sig til Fagligt Fælles Forbund, såfremt medlemmet mener at være forkert behandlet.

Pligter

Stk. 7.

Bopæl og arbejdspladsforandringer skal altid meddeles 3F København. Har manglende meddelelse om forandringer medført forringelse af medlemmernes rettigheder, kan 3F København eller dens bestyrelse ikke gøres ansvarlig for dette.

Stk. 8.

Medlemskab i de af 3F København lovligt anerkendte arbejdspladsklubber er obligatorisk for alle medlemmer, der arbejder på de pågældende arbejdspladser.

Stk. 9.

Medlemmer har pligt til at bidrage med alle de oplysninger, som 3F København ønsker belyst omkring overenskomst-, løn- og øvrige arbejdsforhold.

Stk. 10.

Tillidsrepræsentanter må ikke arbejde sammen med uorganiserede uden at meddele fagforeningen dette snarest.

Stk. 11.

Krav om ændring eller opsigelse af overenskomster skal altid forelægges 3F København til godkendelse og eventuel videre behandling i henhold til Fagligt Fælles Forbund og 3F Københavns love. Kun Fagligt Fælles Forbund eller 3F København kan indgå/opsige overenskomster for medlemmerne.

Stk. 12.

Arbejdsnedlæggelse må ikke finde sted uden 3F Københavns samtykke. Medlemmer, der nedlægger arbejdet uden fagforeningens samtykke, mister retten til støtte.

Stk. 13.

Medlemmer, der under lockout eller strejke tager arbejde på en konfliktramt arbejdsplads, forinden strejke eller lockout, er erklæret hævet af hovedbestyrelsen, betragtes som ekskluderet af 3F København. Finder 3F København, at det er formålstjenligt at optage en strejkebryder som medlem, kan dette kun ske med bestyrelsens godkendelse. I øvrigt henvises til § 10 stk. 9.

§ 8 Restancer og udtræden

Stk. 1.

Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen.

Stk. 2.

Ønsker et medlem at udtræde af 3F København, skal ønsket herom fremsættes skriftligt eller via mail.

Udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Udmeldelse sker ved udgangen af den måned, hvor udmeldelsen er modtaget.

Ved udmeldelse af 3F København kan der ikke gøres krav på 3F Københavns midler.

Stk. 3.

Hvis et medlem er blevet optaget uden at være berettiget til medlemskab, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende, uden at denne har krav på indbetalt kontingent. I øvrigt henvises til § 10 stk. 9.

§ 9 Overflytninger

Stk. 1.

Medlemmerne kan overgå til en anden fagforening eller til et forbund, når der ikke er restancer.

Stk. 2.

Når et medlem tager arbejde inden for en anden fagforenings område, er medlemmet forpligtet til inden 1 måned at framelde sin hidtidige fagforening og lade sig indmelde i den fagforening, hvis område medlemmet arbejder inden for.

Stk. 3.

Medlemmer, der er på efterløn, overgangsydelse eller ledige kan ved ønske om overflytning kun overflyttes til en fagforening, hvor medlemmet har bopæl.

Stk. 4.

Bestyrelsesmedlemmer fritages fra overflytning, til deres valgperiode er udløbet.

Stk. 5.

Opstår der strid om et medlems tilhørsforhold, forelægges spørgsmålet til afgørelse i hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund.

§ 10 Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er 3F Københavns øverste myndighed i alle anliggender og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 2.

Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i 4. kvartal.

Stk. 3.

Alle medlemmer har adgang til3F Københavns generalforsamlinger. Pensionerede medlemmer, der er kontingentfrie, har adgang til generalforsamlingen uden stemmeret. Generalforsamlingen kan vedtage at give gæster adgang.

Stk. 4.

Generalforsamlingen varsles med mindst 5 ugers varsel ved annoncering på 3F Københavns hjemmeside med angivelse af tid, sted, dagsorden og frist for fremsendelse af indkomne forslag.

Stk. 5.

Forslag og udtalelser (bortset fra personvalg), som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt af medlemmer med CPR-nr. og navn til bestyrelsen senest 3 uger før den ordinære generalforsamling, hvorefter de offentliggøres på 3F Københavns hjemmeside før generalforsamlingen. Adresserne (herunder mailadresse) til indsendelse af skriftlige forslag og udtalelser vil fremgå af indkaldelsen.

Stk. 6.

Bestyrelsen sørger for betryggende kontrol, således at adgang kun gives jf. stk. 3.

Stk. 7.

Der udsendes en beretning om 3F Københavns virksomhed det forløbne år, indkomne forslag/udtalelser, evt. kandidater samt regnskab. Indkomne forslag vil endvidere fremgå af hjemmesiden.

Stk. 8.

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter indgå i dagsordenen:

 • Valg af dirigenter
 • Beretning, herunder fremtidig virksomhed
 • Regnskab
 • Vedtagelse af budget og kontingent
 • Indkomne forslag med særskilt angivelse af indkomne forslag til love
 • Valg

Stemmeudvalg

Til at varetage den nødvendige funktion vedrørende kontrol, optælling og udlevering/udsendelse af stemmemateriale vælges på den ordinære generalforsamling et stemmeudvalg på 8 personer samt 5 suppleanter, som ikke må være ansat i 3F København

 • Stemmeudvalget vælges for 1 år ad gangen og tiltrædes af op til 7 medlemmer udpeget af 3F Københavns bestyrelse
 • Stemmeudvalget er fungerende mellem generalforsamlingerne ved alle forekommende skriftlige afstemninger i fagforeningen, eksempelvis overenskomstafstemning
 • Stemmeudvalget konstituerer selv en formand blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer
 • Stemmeudvalget forestår alle valg
 • Stemmeudvalget står for udsendelse af stemmesedler, forretningsorden for afvikling af valget samt modtagelse og optælling af stemmer

Stk. 9.

Generalforsamlingen skal orienteres og behandle beslutninger om medlemmer, der er ekskluderet, jf. § 7 stk. 13 og § 8 stk. 3. Det er forbeholdt 3F Københavns generalforsamling at ekskludere medlemmer, som har overtrådt 3F Københavns love.

Stk. 10.

Afdelingsbestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk i tilfælde af pandemier eller andre situationer, hvor det ikke er muligt at afholde en generalforsamling med fysisk fremmøde.

§ 11 Ekstraordinære generalforsamlinger

Stk. 1.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når et flertal af den samlede bestyrelse eller formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 10 pct. af medlemmerne med CPR-nr. og navn over for bestyrelsen fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden, der ikke må være i strid med 3F Københavns og Fagligt Fælles Forbunds love.

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling varsles på 3F Københavns hjemmeside med 1 uge med en motiveret dagsorden.

Såfremt en ekstraordinær generalforsamling skal behandle forslag om ekstraordinært kontingent og lovændringer, skal dette fremgå af indkaldelsen.

Medlemmer, som har underskrevet andragende om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, er pligtige til at give møde. Hvis ikke mindst 3/4 af underskriverne giver møde, er bestyrelsen berettiget til at lade sagen udgå af dagsordenen eller til helt at hæve generalforsamlingen.

§ 12 Forretningsorden

Med det formål at søge 3F Københavns generalforsamling afviklet på en måde, der både giver en tilfredsstillende saglig behandling af dagsordenen og bevirker, at en generalforsamling ikke trækkes unødig ud, er følgende regler gældende:

1. Valg af dirigenter og dirigenternes hverv
Formanden – eller i dennes fravær 1 fra bestyrelsen udpeget person – forestår valg af dirigenterne.

Generalforsamlingen vælger 2 dirigenter ved håndsoprækning.

Dirigenterne skal lede generalforsamlingen upartisk. Hvis den ledende dirigent ønsker ordet til en sag på dagsordenen, overtager den anden dirigent mødeledelsen. Dirigenterne skal retlede talerne og fremkomme med oplysende og vejledende bemærkninger til mødets afvikling.

2. Talere på generalforsamlingen
Dirigenterne skal give talerne ordet i den rækkefølge, de er indtegnede. Uden for talerlisten kan forslagsstilleren forlange ordet som sidste taler.

Af hensyn til taletiden begrænset til 10 minutter og følgende indlæg til 5 minutter. Ingen kan begære ordet mere end 3 gange til samme punkt på dagsordenen. Dirigenterne kan stille forslag om yderligere begrænsning af taletiden samt stille forslag om afslutning af debatten med de indtegnede talere.

Dirigenterne er pligtige at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt.

Hvis et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, skal medlemmet holde sig til denne. Gør medlemmet ikke det, skal dirigenterne fratage medlemmet ordet.

3. Behandling af forslag
Forinden dirigenterne sætter forslag om afslutning under afstemning, oplyser de, hvor mange talere der er indtegnet og spørger, om der er flere, der ønsker at komme på listen. Såfremt nogle af de indtegnede talere ønsker at stille forslag eller ændringsforslag, skal disse skriftligt indleveres til dirigenterne, der oplæser dem, inden de lader foretage afstemning om afslutning.

Alle forslag skal stilles fra talerstolen og indleveres skriftligt til dirigenterne med forslagsstillerens navn. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Afstemning om forslag til almindelighed foregå ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et flertal af den samlede bestyrelse forlanger det, eller når 20 % af de fremmødte vedtager det ved håndsoprækning.

4. Behandling af personvalg
Personalvalg skal, hvor lovene ikke angiver anden procedure, ske ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen og afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Til alle valg kan der ikke ske nyvalg, såfremt den opstillede ikke er til stede. Ved genvalg kan dette ske, hvis der foreligger en skriftlig tilkendegivelse om genopstilling.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal dirigenterne efterlyse kandidater derunder også oplyse hvem af de afgående, der modtager genvalg.

Alle betalende erhvervsaktive medlemmer er valgbare. Dog er alle medlemmer valgbare til posten som fanebærer eller til stemmeudvalget.

5. Ikrafttræden
Vedtagne forslag og valg er gyldige fra generalforsamlingens afslutning. Hvis et forslag skal træde i kraft fra vedtagelsestidspunktet skal dette fremgå af generalforsamlingens dagsorden.
 

6. Protokol
Der føres protokol over generalforsamlingens vedtagelser.

§ 13 Kongres og Delegeretmøde

Delegerede og suppleanter til Fagligt Fælles Forbunds kongres og Faglig Fælles A-kasses delegeretmøde vælges på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ud af 3F Københavns delegerede indgår daglig ledelse. Bestyrelsen sørger for at offentliggøre kandidater til valg.

§ 14 Bestyrelsen

Stk. 1.

Afdelingens bestyrelse vælges for 2 år og består af 32 medlemmer: Formand, næstformand, den økonomiske ansvarlige, A-kasse leder, 1 organisationssekretær (daglig ledelse) samt 27 bestyrelsesmedlemmer. Af de 27 bestyrelsespladser er 3F Københavns faglige sekretærer valgbare til de 3.

Herudover vælges 6 suppleanter for 1 år.

De 24 bestyrelsesmedlemmer samt de 6 suppleanter må ikke være ansatte i 3F København.

Ansatte i 3F København med overenskomst kan ikke stille op til bestyrelsen.

Stk. 2.

A-kassebestyrelsen er til enhver tid sammenfaldende med 3F Københavns bestyrelse, bortset fra de afdelingsbestyrelsesmedlemmer som ikke er medlem af Fagligt Fælles Forbunds a-kasse.

Stk. 3 - Valg

I ulige år vælges formand, a-kasseleder og 12 bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges 6 suppleanter.

I lige år vælges 1 næstformand, den økonomiske ansvarlige, 1 organisationssekretær samt 15 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de faglige sekretærer er valgbare til 3. Derudover vælges 6 suppleanter.

Det tilstræbes, at bestyrelsen er så bredt sammensat som muligt ud fra de faglige og geografiske områder, som afdelingen dækker.

Opstilling af kandidater og valg sker på den ordinære generalforsamling.

For hver bestyrelsespost til daglig ledelse afholdes der skriftlig afstemning, hvis der er mere end 1 kandidat. Hvis mere end 1 af kandidaterne til en ledig post opnår mindst 20 % af stemmerne af de fremmødte på generalforsamlingen, afholdes der urafstemning.

For hver bestyrelsespost afholdes der skriftlig afstemning, hvis der er mere end 1 kandidat. Kandidaten, som opnår kvalificeret flertal af de afgivne stemmer (over 50 %) er valgt.
Såfremt ingen opnår kvalificeret flertal, afholdes der en valgrunde mere mellem de 2 kandidater, der har opnået flest stemmer.

Kandidaten, som opnår almindeligt flertal af de afgivne stemmer (flest stemmer) i 2. valgrunde er valgt.

Hvis kandidaten/kandidaterne til en post i daglig ledelse opnår mindst 20 % af stemmerne af de fremmødte på generalforsamlingen, afholdes der urafstemning mellem det daglig ledelses medlem, som besidder posten og de kandidater, som har opnået mindst 20 % af stemmerne af de fremmødte på generalforsamlingen. Kandidaten, som opnår almindeligt flertal af de afgivne stemmer (flest stemmer) er valgt.

Stk. 4.

Et bestyrelsesmedlem, som ønsker at opstille til en anden bestyrelsespost, skal afgive sin oprindelige bestyrelsespost, der i givet tilfælde skal medtages ved opstilling af kandidater til bestyrelsen.

Hvis flere bestyrelsesmedlemmer stiller op som kandidat til samme ledige post i daglig ledelse, skal disse valg afklares ved urafstemning, jf. stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem og et på generalforsamlingen opstillet medlem stiller op til samme ledige post i daglig ledelse, skal disse valg afklares ved urafstemning, jf. stk. 3.

Hvis flere på generalforsamlingen opstillede medlemmer stiller op til samme ledige post i daglig ledelse, skal disse valg afklares ved urafstemning, jf. stk. 3.

Et medlem kan kun opstille til én bestyrelsesplads.

Stk. 5.

Urafstemningen skal være påbegyndt senest 7 dage efter generalforsamlingens afholdelse og afsluttet senest 14 dage herefter. Tidspunktet for afstemningen fastlægges af 3F Københavns bestyrelse.

3F Københavns bestyrelse skal sikre, at alle medlemmer får mulighed for at deltage i urafstemningen.

Stk. 6.

Suppleanter vælges på særskilte lister og skal prioriteres. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, skal have afprøvet deres mandat ved den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 15 Fratrædelse, hvis en person fra daglig ledelse ikke opnår genvalg på generalforsamlingen

De valgte ansættes på funktionærlovens vilkår og er tillige omfattet af ferielovens regler.

Hvis en valgt ikke genvælges, ydes der løn jf. funktionærloven. Den valgte fritstilles. De første 3 måneder vil der ikke blive modregnet i lønnen, såfremt der findes nyt arbejde, men i måned 4,5 og 6 vil der blive modregnet i lønnen, såfremt der er fundet nyt arbejde.

 • Mellem 0 – 6 måneder 1 måneds løn
 • Efter 6 måneders anciennitet 3 måneders løn
 • Efter 2 år og 9 måneders anciennitet: 4 måneders løn
 • Efter 5 år og 8 måneders anciennitet: 5 måneders løn
 • Efter 8 år og 7 måneders anciennitet: 6 måneders løn
 • Efter 12 års anciennitet: 6 måneders løn samt 1 måneders fratrædelsesgodtgørelse
 • Efter 15 års anciennitet: 6 måneders løn samt 2 måneders fratrædelsesgodtgørelse
 • Efter 18 års anciennitet: 6 måneders løn samt 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse

Medtaget i ancienniteten er den anciennitet, der er medtaget fra tidligere afdelinger, der er indgået i fusionerne frem til stiftelsen af 3F København.

Hvis en valgt får et mistillidsvotum, behandles mistillidsvotummet jf. funktionærloven, hvor der er beskrevet muligheder for bortvisning. Såfremt det er et politisk mistillidsvotum følges samme procedure, som hvis vedkommende ikke havde modtaget genvalg.

§ 16 Bestyrelsens bemyndigelse og repræsentation

Stk. 1a.

Bestyrelsen afholder alle med 3F Københavns drift forbundne udgifter og er bemyndiget til at disponere således, at 3F Københavns midler anbringes på forsvarlig måde ved placering i værdipapirer.

Stk. 1b.

Bestyrelsen skal godkende en forretningsgang for 3F Københavns daglige økonomiske anliggender.

Stk. 1c.

3F København tegnes af mindst to ledelsespersoner i forening. De kan alene forpligte 3F København i forhold til den daglige drift.

Det er kun formanden, næstformanden eller den økonomisk ansvarlige der, som ledelsespersoner kan tegne 3F København.

Stk. 1d.

Ved salg af fast ejendom kræves vedtagelse i bestyrelsen. Vedtagelsen skal ske med kvalificeret flertal.

Ved køb eller pantsætning af fast ejendom kræves vedtagelse på en generalforsamling.

Bestyrelsen udsteder efter vedtagelsen fuldmagt til de tegningsberettigede i 3F København.

Bestyrelsen kan meddele prokura til underskrift jf. paragraf 16 stk. 1 c.

Stk. 1e.

Bestyrelsen er forpligtet til at holde 3F Københavns midler og ejendomme behørigt forsikret.

Stk. 2.

Daglig ledelse indstiller fagforeningens normering af ansatte til bestyrelsen.

Stk. 3.

Faglige sekretærer varetager og tegner de overenskomstområder eller andre områder, som bestyrelsen bemyndiger den enkelte faglige sekretær til.

Stk. 3a.

Ved ansættelse af faglige sekretærer skal bestyrelsen sikre, at der sker en varsling om, at bestyrelsen agter at ansætte en faglig sekretær inden for det arbejdsområde, som bestyrelsen har defineret.

Varslingen skal ske over for medlemmer/klubber/brancheklubber, således at de inden for et bestemt angivet tidspunkt over for bestyrelsen skal angive, hvem de eventuelt vil anbefale som faglig sekretær. Eventuel indstilling til bestyrelsen om ansættelse af faglig sekretær skal begrundes.

Stk. 3b.

Bestyrelsen har ansættelseskompetencen af faglige sekretærer.

Bestyrelsen skal delagtiggøre medlemmerne i, om bestyrelsen har fundet en person/personer, som de finder egnede til faglig sekretær.

Bestyrelsen kan bruge medlemsbladet eller 3F Københavns hjemmeside, tillidsrepræsentantudsendelser eller medlemsmøder til at informere om ansættelser.

Stk. 3c.

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at varslingsperioden er af en passende længde under hensyntagen til organisationens funktion.

Stk. 4.

Daglig ledelse ansætter/afskediger overenskomstdækket personale.

Stk. 5.

Bestyrelsen fastsætter, inden for rammer godkendt af generalforsamlingen, løn- og ansættelsesforhold for faglige sekretærer og daglig ledelse.

Stk. 5a.

Bestyrelsen godkender overenskomstresultater gældende for overenskomstansatte.

Stk. 6.

Bestyrelsen fastsætter, inden for rammer godkendt af generalforsamlingen, nærmere vilkår for udbetaling af mødegodtgørelse, arbejdstab og kursusgodtgørelse.

Stk. 7.

Bestyrelsen varetager 3F Københavns samlede interesser i overensstemmelse med Fagligt Fælles Forbund, Fælles Faglig A-Kasse og 3F Københavns love samt generalforsamlingens beslutninger. Under hensyn til Fagligt Fælles Forbunds love og 3F Københavns love fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Stk. 7a.

Formanden er den korresponderende og skal til enhver tid varetage fagforeningens interesser.

Stk. 7b.

Udebliver et bestyrelsesmedlem 2 på hinanden følgende gange eller 3 gange i en valgperiode uden lovligt forfald, udgår vedkommende af bestyrelsen, og suppleanten indtræder.

Stk. 7c.

Ved hvert bestyrelsesmøde skal føres et referat. Det skal tilføres referatet, hvilke bestyrelsesmedlemmer der deltager, og hvem der udebliver fra møderne. Bestyrelsen udpeger en referent.

Stk. 8.

I tilfælde af misligheder over for 3F København fra formand, næstformand eller den økonomiske ansvarlige kan bestyrelsen straks, ved simpel stemmeflerhed, suspendere formand, næstformand eller den økonomiske ansvarlige, hvorefter sagen snarest skal forelægges en generalforsamling til afgørelse.

Stk. 9.

Bestyrelsen kan give daglig ledelse et mistillidsvotum, der medfører, at den valgte, der er fritaget for sine pligter og ikke kan repræsenterer fagforeningen i nogen sammenhæng, ikke modtager løn. Vedkommende kan forlange, at det afgivne mistillidsvotum skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, jf. § 11, stk. 2. Sker dette, ophører lønnen ikke, før generalforsamlingen har tiltrådt mistillidsvotummet.

Stk. 10.

Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.

Budgetudvalg

Bestyrelsen nedsætter et budgetudvalg efter den ordinære generalforsamling, som består af 6 personer, hvoraf 3 skal komme fra daglig ledelse og 3 skal vælges blandt arbejdspladsrepræsentanterne.

§ 17 Regnskab

Stk. 1.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2.

3F Københavns økonomiske ansvarlige fører regnskabet nøjagtigt og oplysende med angivelse af samtlige indtægter og udgifter.

Stk. 3.

Den økonomiske ansvarlige er pligtig til på forlangende af formanden, et flertal af bestyrelsen eller revisorerne til enhver tid at redegøre fuldstændig for regnskabet.

Stk. 4.

Kontante midler, ud over hvad der er nødvendigt til den daglige drift, indsættes i et pengeinstitut, fortrinsvis i Arbejdernes Landsbank, i 3F Københavns navn og efter bestyrelsens anvisning.

Stk. 5.

Den økonomiske ansvarlige er ansvarlig for, at kontingentafregning sker rettidigt samt, at fagforeningens forpligtelser overholdes over for Fagligt Fælles Forbund og tredjemand.

Stk. 6.

Den økonomiske ansvarlige forelægger månedsbalance og budget for bestyrelsen ved hvert ordinært bestyrelsesmøde. Endvidere forelægges der på de ordinære generalforsamlinger et revideret regnskab til godkendelse.

Stk. 7.

Den økonomiske ansvarlige for 3F København og S&H-ordningen, må ikke være kasserer eller økonomisk ansvarlig for andre foreninger eller selskaber.

§ 18 Revision

Stk. 1.

På den ordinære generalforsamling vælges 1 statsautoriseret revisor, der reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, foretager en gennemgang af 3F Københavns regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt samt påtegner årsregnskabet med oplysning om stedfunden revision og eventuelle bemærkninger.

Stk. 2.

Fagforeningen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den statsautoriserede revisor.

Stk. 3.

Generalforsamlingen vælger 3 bilagskontrollanter. 2 bilagskontrollanter er på valg i lige år, og 1 bilagskontrollant er på valg i ulige år. Generalforsamlingen vælger derudover 2 bilagskontrollantsuppleanter. Bilagskontrollantsuppleanterne er valgt for et år. Bilagskontrollanter og deres suppleanter må ikke være medlemmer af 3F Københavns bestyrelse eller ansat i 3F København.

Stk. 4.

Bestyrelsen udarbejder en instruks for bilagskontrollanterne, som godkendes af generalforsamlingen. Bilagskontrollanterne udfører kontrol af 3F Københavns økonomiske dispositioner vedrørende driften, fonde og ejendom. Bilagskontrollanterne har ret til at komme med forslag og henstillinger til bestyrelsen.

Stk. 5.

Bilagskontrollanterne skal gøre sig bekendt med bestyrelsens udførelse af deres hverv, bl.a. ved kritisk kontrol af udgiftsbilag og skal på den ordinære generalforsamling fremlægge en rapport over det udførte arbejde. Bilagskontrollanterne kan altid kræve det nødvendige materiale forelagt herunder bestyrelsens referater.

Stk. 6.

Bilagskontrollanterne skal udarbejde en revisionsprotokol. Revisionsprotokollen skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter revisionen samt på den ordinære generalforsamling.

Stk. 7.

Aflønningen til bilagskontrollanterne fastlægges af bestyrelsen.

§ 19 Fanen

Fanen repræsenterer fagforeningen ved medlemmers begravelse, når nærmeste pårørende fremsætter ønske herom, samt ved enhver lejlighed bestyrelsen måtte finde passende såvel inden for som uden for fagforeningens rammer. Der vælges 3 fanebærere og 3 suppleanter på fagforeningens ordinære generalforsamling.

§ 20 Særskilte bestemmelser

Udvalg

Bestyrelsen nedsætter udvalg. Bestyrelsen udstyrer udvalg med et kommissorium.

Udvalget har til formål aktivt at inddrage medlemmer uden for bestyrelsen i fagforeningens arbejde og udvikling for derved at styrke både medlemsdemokratiet og højne fagforeningens aktivitetsniveau, samt løse opgaver af såvel politisk som praktisk karakter.

Brancher

Medlemmer af 3F København på virksomheder med faglig tilknytning kan oprette brancheklubber. Brancheklubber kan ikke tegne organisationen. Brancheklubber og disses vedtægter skal godkendes af 3F Københavns bestyrelse.

Brancheårsmøde

3F København afholder et årligt tillidsrepræsentantmøde med repræsentanter for alle brancher i 1. halvår. Brancheårsmødet kan diskutere den aktuelle faglige politiske situation herunder overenskomstfornyelser.

Arbejdspladsklubber

Klubberne afholder ordinær generalforsamling mindst 1 gang årligt.

I hver klub vælges en kasserer for klubben.

Klubben fastsætter egne love og forretningsorden inden for rammerne af 3F Københavns love.

Klubber og disses vedtægter skal godkendes af 3F Københavns bestyrelse.

Tillidsvalgte på arbejdspladsen

3F København skal sikre, at overenskomsternes tillidsrepræsentantregler bruges.

3F København meddeler arbejdspladserne, hvornår der skal afholdes valg.

Det påhviler arbejdspladsen at anmelde valget til fagforeningen hurtigst muligt.

Det påhviler 3F København at anmelde valg, jf. overenskomsternes bestemmelser herom.

3F København skal oprette en tillidsrepræsentantfortegnelse ud fra medlemskartoteket.

§ 21 Fagforeningens ophør

Stk. 1.

3F København kan ikke opløses, så længe det består af 100 medlemmer. Midlerne kan ikke deles, men skal ved 3F Københavns ophør tilfalde et af generalforsamlingen vedtaget formål.

Stk. 2.

Sammenlægning med en anden fagforening kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning.

§ 22 Ikrafttræden og gyldighed

Hvis det skulle vise sig, at der skulle være uoverensstemmelser mellem 3F Københavns og Fagligt Fælles Forbunds love, da er de sidste gældende.

Ændring af love kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen for at være gyldig.

 

Disse love er godkendt på 3F Københavns stiftende d. 21. november 2012 med ændringer på generalforsamlingerne 11. november 2014, 9. november 2015, 20. november 2017 og 23. november 2020.

 

 
id-5