Udbetaling via Nem-konto

Udbetalinger fra 3F København til NemKonto.

Til alle medlemmer af 3F København

Fremover udbetaler vi kontingentrefusioner til medlemmerne via NemKonto.

De fleste har prøvet at modtage penge fra det offentlige på deres NemKonto. Det har for eksempel været overskydende skat, pension, kontanthjælp, løn, boligsikring, efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge.

Folketinget har i maj 2007 vedtaget en lov, der nu også giver private udbetalere som 3F København mulighed for at bruge NemKonto-systemet i forbindelse med udbetalinger til dig som medlem.

Meningen med den nye ordning er at effektivisere betalinger fra os til dig. For os som fagforening er det nu ikke længere nødvendigt løbende at indhente og opdatere dine kontooplysninger, idet sådanne opdaterede oplysninger allerede findes i NemKonto-systemet. Omvendt vil du som betalingsmodtager ikke længere skulle huske at meddele til os, hvis du får nyt kontonummer.

Dette indebærer dog, at der mellem NemKonto-systemet og os sker en elektronisk udveksling af dit NemKonto-nummer. Ifølge persondatalovens § 29 har du derfor krav på nedennævnte underretning, som loven kræver, at vi giver dig.

Underretning efter Persondataloven:

Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af Nem-Konto systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer – også i den nye relation, hvor vi får adgang til at modtage oplysning om dit NemKonto-nummer – er alene den forestående udbetaling til din NemKonto af et skyldigt beløb.

Praktisk foregår en betaling ved, at vi i forbindelse med en forestående udbetaling til din NemKonto indgiver en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet.

Du vil betalingsmeddelelsen være identificeret ved dit CPRnummer, såfremt du har givet samtykke til, at vi må anvende dette, hvilket er sket ved din indmeldelse eller såfremt vi efter lovgivningen i øvrigt har ret til at behandle personnumre.

NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen dit registrerede NemKonto-nummer og tilbagesender betalingsmeddelelsen, hvorefter vi kan foretage udbetalingen af det skyldige beløb til din NemKonto.

Du kan altid ved henvendelse til NemKonto Support få oplyst, hvilke oplysninger NemKontoregisteret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger. Du kan også se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk . Dette følger af persondatalovens regler.

NemKonto Support kan kontaktes på tlf. 44 60 63 68 eller via mail på support@nemkonto.dk.

Udbetalinger på anden måde end via din NemKonto

Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os på vores adresse på Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV eller på mail til regnskab-kbh@3f.dk og bede om at udbetalinger til dig finder sted på en sådan anden måde (f.eks. til en anden konto), som du måtte ønske.

Mere information

Du kan finde mere information om NemKonto-systemet på www.nemkonto.dk. Du kan også læse mere om reglerne om NemKonto-ordningen i Lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007).

Du er som altid meget velkommen til at kontakte afdelingen, hvis der skulle være yderligere spørgsmål

Med venlig hilsen 3F København Økonomiafdelingen. 
id-5