Arbejdsmiljø – links

Du har krav på et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Kontakt altid din arbejdsmiljørepræsentant, hvis der opstår problemer på arbejdspladsen eller du har spørgsmål vedrørende dit arbejdsmiljø. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte 3F København / Social & Miljø.

Du kan også kontakte Arbejdstilsynets Call Center, hvis du har et spørgsmål om arbejdsmiljø.

Advokatvagten

Advokatvagten er et gratis tilbud til alle borgere, der har brug for per-
sonlig, juridisk rådgivning. Når du henvender dig i din lokale Advokat-
vagt, kan du – helt anonymt – modtage en hurtig juridisk vurdering af din situation. Advokatvagten kan dog ikke føre din sag.

Advokatsamfundet

I nogle typer sager er det muligt at søge om såkaldt fri proces. Hos Advokatsamfundet kan du finde mange oplysninger om, hvad en advokat kan hjælpe dig med: hvad koster en advokat, ender det i retten og meget mere.

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere

AAA’s mål er det gode arbejdsmiljø. Et ordentligt arbejdsliv og arbejdsevnen skal fastholdes hele livet igennem – uanset arbejdsområde og baggrund. De forholder sig kritisk til arbejds-
miljøets udvikling og udvikler bud på løsninger af dårlige arbejdsmiljø-
forhold.

Har du været udsat for en voldelig handling? I så fald kan du søge erstatning i Erstatningsnævnet, hvis voldsudøveren er dømt ved Domstol. Se her, hvad du kan få erstatning for.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Du skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed. Du skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for dit arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed virker efter deres hensigt.

Arbejdsmiljøloven indeholder generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven er bindende for borgerne. Det kan medføre straf, hvis reglerne overtrædes. Loven er udmøntet i bekendtgørelser, der er bindende for borgerne. Det kan medføre straf, hvis bekendtgørelserne overtrædes.

Arbejdsmiljørepræsentant.dk

3F har en glimrende hjemmeside for alle, der er interesserede i et godt arbejdsmiljø. Du kan læse om fakta, nyheder, uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter m.m.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøloven sætter den over-
ordnede ramme for Arbejdstilsynets virke. Heraf følger, at det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder, udarbejder regler samt vejleder om arbejdsmiljø.

At-vejledninger beskriver hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljøorganisationerne eller andre, men vejledningerne bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. At-vejledninger erstatter de tidligere At-anvisninger og At-meddelelser.

Brand

Københavns Brandvæsens hjemmeside har mange gode oplysninger. En af dem er Beredskabsstyrelsens ”Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsam-
lingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker”.

BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR)

Der er 11 branchearbejdsmiljøråd. De dækker forskellige områder på arbejdsmarkedet: bygge/anlæg, industrien, restauration, social & sundhed m.m.. BAR laver branche-
vejledninger og kommer med gode råd om løsning af arbejdsmiljøproblemer.

Rådene kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl.a. at lave information, temamøder, uddannelse og foreslå forskning.

 

Datatilsynet

Er øverste myndighed inden for registrering af oplysninger, Persondataloven og f.eks. video-
overvågning på arbejdspladsen.

Erstatningsnævnet

Hvis du bliver udsat for en forbrydelse og får en personskade, kan du søge om erstatning hos Erstatningsnævnet.

Det forudsætter, at forbrydelsen anmeldes til politiet ”uden unødigt ophold”. Altså indenfor 72 timer.

Politiet har pligt til at vejlede dig om Erstatningsnævnet og udlevere et ansøgningsskema. Erstatningsnævnet kan udbetale erstatning for svie og smerte (sygedage), varigt mén, helbredelsesudgifter, tab af erhvervsevne m.m.

Hvis forbrydelsen sker på dit arbejde skal sagen også anmeldes til Arbejds-
tilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

EU forordninger

En slags EU-love, som gælder direkte i medlemslandene. Det vil sige, at de gælder i Danmark på linje med vores egne love. Forordninger skaber rettigheder og pligter for borgerne i medlemslandene.

Forsikringsoplysningen

Har du spørgsmål om forsikringsforhold skal du først kontakte dit forsikringsselskab. Der kan opstå situationer, hvor du er i tvivl om hvad din forsikring dækker, skal have hjælp med en anmeldelse og svar til forsikringsselskabet eller er utilfreds med en afgørelse fra dit forsikringsselskab.

Du kan altid søge råd og vejledning hos Forsikringsoplysningen. Det er konsulenter, der arbejder uafhængigt af det enkelte forsikringsselskab.

Nationalt Forskningscenter for arbejdsmiljø

Er stedet, hvis du vil vide mere om den seneste forskning indenfor arbejdsmiljøet. Du kan læse om nano sikkerhed, finde videnskabelige rapporter og statistiske oplysninger.

Københavns Retshjælp

Hvis du har brug for gratis rådgivning af en advokat, kan du søge hjælp hos Københavns Retshjælp. Retshjælpen kan bistå med f.eks. erstatnings- og forsikringsforhold, forbrugerkøb, gældsanering, opholdstilladelse, testamente m.m.

For at få bistand i Retshjælpen er der nogle maksimumgrænser for din bruttoindtægt. For enlige er grænsen kr. 294.000,00 og for par/gifte er beløbet kr. 389.000,00 om året. Hvis du er forsørger, tillægges kr. 51.000,00 for hvert barn under 18 år.

Søfartens Arbejdsmiljøråd

Hjemmesiden indeholder meget relevant viden om arbejdsmiljøet til søs.

Søfartsstyrelsen

Forholdene til søs reguleres af Søfartsstyrelsen. Reglerne er grundlæggende som på land, men tilpasset søfartens særlige forhold.

Unge under 18

Der arbejder mange unge i restaurationsbranchen. BAR har lavet en særlig branchevejledning.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde.

Videncenter for arbejdsmiljø

Her kan du finde det meste af, hvad der udgives af rapporter, vejledninger og undersøgelser, som har betydning for arbejdsmiljøet.

 
id-5