Konflikt og dagpenge

Et medlem som er omfattet af konflikt, har ikke ret til dagpenge. Dette gælder også for et medlem, der er ansat på nedsat tid og får supplerende dagpenge. 

Et medlem anses for omfattet af konflikt, hvis: 

 • Der er iværksat konflikt inden for det faglige område i medlemmets a-kasse, og medlemmet ved konfliktens start er ansat i en konfliktberørt virksomhed eller

 • Medlemmet er ansat i en konfliktberørt virksomhed ved konfliktens start, og medlemmets løn- og arbejdsvilkår må antages at ville blive direkte påvirket af konfliktens udfald.

  Et medlem er omfattet af konflikt, selv om medlemmet (f.eks. på grund af sygefravær, arbejdsfordeling eller turnus) ikke er på arbejde den dag, hvor konflikten starter. 

  Derimod skal et medlem, som ikke er omfattet af de ovenfor nævnte betingelser, og som i henhold til overenskomst eller kutyme hjemsendes på grund af andre ansattes konflikt, ikke selv anses for omfattet af konflikt.

  Ligeledes skal et medlem, som udfører arbejde på en konfliktberørt virksomhed, men som er ansat og lønnet af en anden arbejdsgiver, og som hjemsendes eller opsiges på grund af arbejdsmangel som følge af konflikten, heller ikke anses for omfattet af konflikt. Dette kan f.eks. dreje sig om en vikar udsendt af et vikarbureau eller rengøringspersonale i et rengøringsselskab. Det er dog en betingelse, at medlemmets egen arbejdsgiver ikke selv er konfliktberørt.

  Et medlem der skal begynde i et nyt job på en konfliktramt virksomhed, efter at konflikten er trådt i kraft, anses ikke for omfattet af konflikt, da pågældende ikke var ansat i virksomheden ved starten af konflikten.

  Et medlem er ikke ledigt som følge af konflikt, hvis det bliver dokumenteret, at ledigheden skyldes andre forhold. I så fald er medlemmet dagpengeberettiget. Et medlem der ikke har ret til at få udbetalt dagpenge på grund af konflikt kan ikke opnå ret til dagpenge ved at lade sig overflytte til en anden akasse.


 
id-6