Sygedagpenge ved strejke

Når en strejke iværksættes, er der ikke længere ret til løn under sygdom eller sygedagpenge fra arbejdsgiveren. Dette gælder, uanset om der er tale om en overenskomstmæssig eller overenskomststridig strejke

Afhængig af strejkens varighed kan medlemmet have ret til dagpenge fra arbejdsgiveren, når strejken ophører.

Overenskomstmæssig strejke

Er medlemmet sygemeldt før strejken iværksættes, har medlemmet ret til dagpenge fra kommunen under strejken. Hvis strejken er kortvarig, og ophører inden arbejdsgiverperiodens udløb (30 dage), kan arbejdsgiverens dagpengeforpligtelse genopstå - I så fald ophører dagpengene fra kommunen på tidspunktet for strejkens ophør. 

                       

Overenskomststridig strejke

Ved overenskomststridig strejke gælder der andre regler. Hvis medlemmet har været sygemeldt mindst 30 dage før strejken blev iværksat, har medlemmet ret til dagpenge fra kommunen indtil raskmelding. 

Hvis medlemmet har været sygemeldt i mindre end 30 dage før konflikten blev iværksat, har medlemmet ikke ret til dagpenge fra kommunen så længe strejken varer. Der kan i stedet søges kontanthjælp.

Når strejken ophører, har medlemmet igen ret til dagpenge enten fra arbejdsgiveren eller fra kommunen. Hvem der har dagpengepligten afhænger af om arbejdsgiverperioden (30 dage) er udløbet, og af om medlemmet er genansat efter strejken. Herudover er det en betingelse af beskæftigelseskravet er opfyldt. 

Hvis medlemmet genansættes efter strejkens ophør, og arbejdsgiverperioden ikke er udløbet på det tidspunkt, skal arbejdsgiveren udbetale for de resterende dage af arbejdsgiverperioden. Det forudsætter dog, at medlemmet sygemelder sig på ny til arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren har kun dagpengeforpligtelsen i de dage, efter strejkens ophør, der ligger inden for 30 kalenderdage efter første hele fraværsdag i den oprindelige sygeperiode.

Hvis pågældende genansættes hos en arbejdsgiver, men strejken først er ophørt efter 30 kalenderdage fra første hele fraværsdag, udbetales dagpengene fortsat fra kommunen.

Hvis pågældende ikke genansættes, udbetales dagpengene fortsat fra kommunen.

Sygedagpenge ved lockout

Er der tale om en overenskomstmæssig lockout har medlemmet ikke ret til dagpenge, hverken fra arbejdsgiveren eller kommunen. I stedet kan der søges kontanthjælp.

Er der tale om en overenskomststridig lockout får det ingen betydning for sygedagpengeudbetalingen.  Arbejdsretlig afbrydes ansættelsesforholdet ikke, hvorfor dagpengesagen skal behandles som ellers. Lønmodtageren har altså ret til dagpenge fra arbejdsgiveren, uanset lockouten. Retten gælder i hele arbejdsgiverperioden. Dvs. i 30 dage fra 1. hele fraværsdag. 

Hvis arbejdsgiveren nægter at udbetale dagpenge i lockoutperioden, kan kommunen udbetale forskud på dagpengene. I de tilfælde, hvor medlemmet ikke opfylder beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren, har medlemmet ret til dagpenge fra kommunen - dog forudsat at beskæftigelseskravet er opfyldt i forhold til kommunen.

Arbejdsretlig ophører et ansættelsesforhold ved overenskomstmæssig lockout. Hvorvidt der er dagpengeret fra enten arbejdsgiveren eller fra kommunen efter ophøret af lockouten, afhænger derfor af, om medlemmet genansættes efter lockouten. 

Hvis medlemmet fortsat er syg efter lockoutens udløb OG genansættes, har arbejdsgiveren dagpengeforpligtelsen, hvis medlemmet i øvrigt opfylder beskæftigelseskravet i henhold til genansættelsesreglen 

Første arbejdsdag efter lockouten betragtes som 1. hele fraværsdag, og arbejdsgiverperioden er således 30 kalenderdage fra 1. dag efter ophøret af lockouten. Medlemmet skal dog anmelder fraværet rettidigt til arbejdsgiveren. 

Hvis medlemmet ikke genansættes er det ret til dagpenge fra kommunen, hvis beskæftigelseskravet i øvrigt er opfyldt - og anmeldelsesreglerne overholdt. 


 
id-6